GJL Architekten
Projektdokumentation GJL Architekten Karlsruhe 1995-2010.
108 Seiten